Ang pinakamalaking libingan ng Jhelum ay hindi inilaan ng sinumang Muslim.

Ngunit ang buhay ng sumuko ay nagwakas nang siya ay naging Muslim.

Mohsin Islam Mohsin Jhelum Tindal Ram Parshad Napakakaunting tao ang makakarinig ng pangalang ito.

Ito ay isang insidente noong 1933.


Si Nawab ng Deccan Tindal Ram Prasad ay isang napakabait at dervish na tao.

Sinasabing ang taong ito ay nag-iisang tagapagmana ng napakayamang pamilya Kabir at Nawab, na ipinanganak na may gintong kutsara.Naisip ng Nawab ng Deccan na marahil siya ay isang taong may sakit at dinadala nila siya sa isang santo.

Lumipas ang ilang oras nang bumalik ang mga tao sa lokalidad ng Bagh na may huling ritwal sa parehong paraan. Si


Nawab Tindal Ram Parshad ay nakatayo rin sa parehong kalsada, naghihintay ng kanyang masasakyan.


Isang anak ng namatay ang nagkuwento ng buong pangyayari, dalawa-tatlo sa kanyang mga kakilala ang walang sawang tumanggi na magtayo ng libingan ng kanyang ina sa kanilang lupain at ngayon ay wala na kaming pagpipilian kundi ang magtayo ng libingan ng babaeng ito sa aming sariling bahay.


Labis na nalungkot si Nawab Sahib nang marinig ito at tiyak na walang makakagawa ng mabuti o masama kung wala ang kalooban ng Allah.


Samakatuwid, nilikha ng Allah na Makapangyarihan sa lahat ang habag sa puso ng Tindal Ram Parishad para sa namatay at tinawag ni Nawab Sahib ang mga anak ng namatay at gumawa ng nakakagulat na panukala kung ang kanilang mga kapatid na Muslim ay tumanggi na ilibing ang namatay.


Huwag mag-alala, ang lupaing ito, ang ari-arian na ito ay narito upang manatili, ngunit lahat tayo ng mga tao ay kailangang umalis sa mundong ito maaga o huli.
At mula ngayon ay iniaalay ko ang dalawang metro kuwadrado ng aking lupain para sa isang sementeryo ng mga Muslim.


Nang marinig ito, tumulo ang mga luha ng pasasalamat sa mga mata ng lahat ng mga Muslim at pagkatapos ng libing ng namatay, binasa si Fatiha at maraming mga pagpapala ang inialay lalo na para kay Tindal Ram Parshad.


Samakatuwid ang panalanging ito ay agad na tinanggap sa banal na hukuman at pagkaraan ng ilang araw ay tinanggap ni Tindal Ram Parshad ang Islam sa kamay ng isang santo na si Syed Bukhari Shah Sahib sa kondisyon na hindi niya babaguhin ang kanyang pangalan.


Kaya't binuksan ng Allah na Makapangyarihan sa lahat ang mga pintuan ng patnubay ni Rushdo para kay Tindal Ram Parshad at ilang sandali matapos tanggapin ni Nawab Sahib ang Islam ay binisita niya ang Deccan at ipinamana sa kanyang abogado na pagkatapos ng aking kamatayan ay ibigay niya sa akin si Jhimal.


Kaya makalipas ang ilang taon, ibig sabihin, 5 taon bago ang pagtatatag ng Pakistan, noong 1942, si Jhelum at ang well-wisher ng mga Muslim ng Pakistan ay umalis sa mundong ito.

At ang kanyang katawan ay dinala mula sa Deccan sa kotse ng kanyang manugang


At isang malaking bilang ng mga Muslim ang dumalo sa libing sa Jhelum at inilibing sa dakilang sementeryo ni Jhelum.


Ngayon halos lahat ng miyembro ng pamilya ni Jhelum ay inililibing sa sementeryo na ito at maging sa ngayon ang mga residente ng Jhelum ay may utang na loob sa pagmamahal at kabaitan ng dakilang Tindal Ram Parishad na ito. Ang talatang ito lamang ang kailangan nating pagnilayan.


Surah Al-Imran ( Madani )

sa kamay ng iyong iniinsulto, lahat ay mabuti, tiyak na kaya mong gawin ang lahat.

At ang iinsulto mo, lahat ng kabutihan ay nasa kanyang mga kamay, tiyak na kaya mong gawin ang lahat

Post a Comment

0 Comments